• All

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

All

Latest

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

All

Latest

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

All

Latest

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

All

Latest

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

  • All
  • All
  • All
  • All

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...

సద్యోజాతుడ..

శా ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్ సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్ ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట...