తత్వమసి

స్వామి వివేకానందుడి దృష్టాంతము ఆధారంగా

మత్తకోకిల
తల్లినుండొక పిల్ల సింహము దారి తప్పగ దూరమై
వెళ్ళిచేరెను గొర్రెమందన భీతితో విలపించుచున్
యెల్లవేళల గొర్రెగా బ్రతుకీడ్చు చుండెను మందలో
నల్లవేరొక సింహమావిషయమ్ము చూసెను వింతగన్

చెంతచేరెను పెద్దసింహము చిన్నగా కడు ప్రీతితో
“చింతలెందుకు నీదురూపము సింహమే”నని చెప్పుచున్
భ్రాంతినంతము చేయ సింగపు బల్మి తీరులు తెల్పగన్
స్వంతరూపము గన్న చిన్నది సంతసించెను సింహమై

ఉన్న శక్తిని విస్మరించగ నుత్తగొర్రెగ నున్ననా
చిన్నసింహపు చందమున్ మరచేను జీవుడు తత్వమున్
ఖిన్నుడయ్యెనవిద్యచే పరికించకన్ తన రూపమున్
విన్నయే పరమౌషధమ్మవివేకమంతము చేయగన్..కోట శర్మ

విన్న = విజ్ఞ

వివరణ: ఒక సింహము పిల్ల దారి తప్పి జింకలగుంపులో చేరి తను సింహానినన్న విషయము మరచి జింకలలాగా భయపడుతూ బ్రతుకుతూ ఉంటుంది. కొన్నాళ్ల తరువాత దానిని వేరేసింహము చూసి దానికి సరస్సు నీటి లో దాని ప్రతిబింబము చూపి దాని అసలుస్వరూపము తెలియజేస్తుంది. తన నిజస్వరూపజ్ఞానము కలిగాక అది సింహములా ధైర్యంగా బతుకుతుంది.
ఇక్కడ దాని అసలు స్వరూపమెప్పుడూ సింహమే. కాని అజ్ఞానము వలన కలిగిన అపోహ వలన జింకలా బ్రతకాల్సివచ్చింది. ఆతరువాత జ్ఞానము కలగి సింహమని తెలుసుకొని సుఖంగా బ్రతికింది.

అలాగే మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా మన అసలు రూపము బ్రహ్మమే. అవిద్య వలన దేహాత్మ భావము , అహంకారము, మమకారము, బంధాలూ, దుఃఖాలూ కలుగుతున్నాయి. మనకు జ్ఞానము కలిగాక మనము మన అసలు రూపమైన బ్రహ్మమవుతాము. అందుకనే బ్రహ్మవేదా బ్రహ్మైవభవతి అని శ్రుతివాక్యము. మన అసలు స్వరూపమే సత్, చిత్ ఆనందరూపమైన బ్రహ్మము కాబట్టి మన నిజరూపము లో దుఃఖములకు తావు లేని నిత్యమూ ఆనందమూ మనమే. ఆ ఆత్మజ్ఞాన అపరోక్షానుభూతియే జీవన్ముక్తిYOU ARE A LION

I will tell you a story. A lioness in search of prey came upon a flock of sheep, and as she jumped at one of them, she gave birth to a cub and died on the spot. The young lion was brought up in the flock, ate grass, and bleated like a sheep, and it never knew that it was a lion. One day a lion came across the flock and was astonished to see in it a huge lion eating grass and bleating like a sheep. At his sight the flock fled and the lion-sheep with them. But the lion watched his opportunity and one day found the lion-sheep asleep. He woke him up and said, “You are a lion.” The other said, “No,” and began to bleat like a sheep. But the stranger lion took him to a lake and asked him to look in the water at his own image and see if it did not resemble him, the stranger lion. He looked and acknowledged that it did. Then the stranger lion began to roar and asked him to do the same. The lion-sheep tried his voice and was soon roaring as grandly as the other. And he was a sheep no longer. My friends, I would like to tell you all that you are mighty as lions.

SOURCE: The Complete Works of Swami Vivekananda; Volume-1 PP: 326-7