నాన్న..

ఉ.
సంతతితోడనాడుచును సఖ్యుడుగా మురిపించు నాన్న యా
సంతుకు సంప్రదాయమును సన్మతి సంపదలిచ్చు నొజ్జయై
సంతతి సంతసించుటకు సంతతమున్ శ్రమియించుచుండి తా
సంతసమొందు నాన్న తన సర్వము త్యాగము చేసి వారికై ..కోట శర్మ