మత్తేభ (అశ్వధాటి,సితస్తవకః)

 

ఏకాలముంగనిన నాకాలమందునను పేకాటలాడదగునే
పేకాటరాయుడులు యేకాడికీవదల నాకాటలోకమనుచున్
పేకాటతోయఘులు ప్రాకారమున్నిలిపి యేకాకిలాబ్రతుకుచున్
నాకారులైయిటుల లోకాలనుమ్మరచి పేకాటతోగడపగన్

చేకావలిన్ దులిపి చేకాసులున్ కడకు జూకాలనూవదలకన్
రాకాసిలానిలిచి పేకాటనేయిలన పోకార్చుజీవితములన్
పేకాటజూదరులు ప్రాకాశమున్ దొలగి శోకాలలోముణుగునే
పోకాలమేకలిగి ఢోకాలతోనలిగి బేకారులైకుములుగా

రాకాలమందుగెలు పేఖాయమైనటుల నీకాశదేనికి సుమా
పేకాటపోవిడిచి శోకాలుమాయమగు దాకా శివున్ వదలకన్
ఈకాలమందె,దహ రాకాశమందలిని రాకారునూగొలువురా
శోకాలువైదొలగు శ్లోకాలతోదినము శ్రీకారమున్ పలుకరా!… కోట శర్మ

అనాకాలము=వేళకానివేళ; అఘులు=పాపులు;
నాకారులు= పనికిమాలిన వారు; పోకార్చు = నాశనము చేయు;
చేకావలి= ఇంటిలోని డబ్బు ; చేకాసులు= చేతిలోని డబ్బు ;
ప్రాకాశము= కీర్తి, వెలుగు; దహరాకాశము= చిదాకాశము;
ముణుచు=ముంచు; ఢోకా=మోసం.