శా
ఆద్యంతమ్ములులేనివాడవట సాద్యంతమ్ము నీవేనటో
చోద్యంబే యెటులుద్భవించగలవీశుండౌచు లింగాకృతిన్
సద్యోజాతుడ గుట్టువిప్పిచెపుమా చక్కంగనీతత్త్వమున్
ప్రద్యోతించుము వేద్యుడా కరుణతో ప్రార్ధింతునిన్నెప్పుడున్..కోట శర్మ